top of page

Si eres menor de edad o con incapacidad se requiere traer imprimida esta pagina con fotocopia DNI, llibre de família o acreditació de representant legal

CONSENTIMENT INFORMAT PER A MENORS DE 16 ANYS I/O PERSONES INCAPACITADES
(Dades a omplir pels representants legals)


Nom i cognoms ___________________________________________________________________ DNI _______________
Nom i cognoms ___________________________________________________________________ DNI _______________
En qualitat de: □ □ Progenitors o □ Representant legal, havent estat també informat, acredito que l’usuari/a presenta la maduresa
suficient per donar el consentiment a que li sigui realitzat aquesta micropigmentació.

 


Data __________________ Signatures, ______________________________,

 

____________________________________


(Adjuntar fotocòpies: DNI, llibre de família o acreditació de representant legal)


Es dóna còpia d’aquest document junt amb els annexos d’informació a la persona usuària
Totes les dades d’aquest full es conservaran sota la responsabilitat de la titularitat de l’establiment durant tres anys des de
la seva formalització, a disposició de les autoritat competent i es guardaran de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L’establiment haurà d'omplir la següent informació:

El pírcing consisteix a perforar la pell, les mucoses o altres teixits amb la finalitat de col·locar-hi joies o altres objectes de metall.
El coneixement dels riscos i l’acceptació prèvia a la pràctica a realitzar pot evitar patiments innecessaris a l’usuari.
Contraindicacions
• No es podrà realitzar sota cap circumstància
En cas de ser al·lèrgic als pigments.
Quan la zona on es vol fer la perforació té afeccions de la pell com pigues, taques, berrugues, o lesions cutànies no
diagnosticades.
Si pateix alguna malaltia de la pell com psoriasi, urticària, etc.
• Serà necessari un informe mèdic
En cas de patir algunes infeccions o malalties com diabetis, afectacions cardíaques o renals, hepatitis, VIH, etc., ja que
disminueixen les defenses i les complicacions poden ser més greus.
Si es pateixen malalties de la sang o si s’està fent un tractament anticoagulant amb acenocumarol (Sintrom ®), ja que
es poden tenir hemorràgies.
Model de consentiment informat de pírcing
Versió setembre/2019
3
Si recentment s’ha sofert un tractament per a l’acne amb isotretinoína (Isoacné ®, Dercutane ®, Acnemin ®, etc.), donat
que són tractaments que modifiquen la pell i les mucoses, i es podria sagnar amb més facilitat.
Si es té epilèpsia ja que podria desencadenar-se un atac.
Si es pateixen trastorns psicològics o de la personalitat.
• De forma temporal
En cas de patir alguna afectació aguda com poden ser les infeccions locals per berrugues víriques, herpes simple o
infeccions bacterianes. És necessari esperar que el procés patològic es resolgui.
Si ha tingut molt recentment infiltracions medico estètiques, intervencions quirúrgiques, quimioteràpia o radioteràpia, o
té cicatrius no estabilitzades, cremades recents, úlceres o hematomes. En aquests casos caldrà esperar que la debilitat
immunològica s’estabilitzi.
Situacions fisiològiques com l’embaràs o la lactància. Són circumstàncies en les que és difícil el tractament de les
possibles complicacions pel perill de transmissió dels agents que poden causar efectes no desitjables al nadó.
Riscos sanitaris
• Malalties de transmissió sanguínia com hepatitis, tètanus, sida. Poden ser contagiades a través de l’instrumental amb
el que es realitza la perforació si no es té cura d’una bona pràctica higiènica i no es compleix la normativa establerta
(material esterilitzat, empaquetat individualment i d’un sol ús).
• Infeccions locals bacterianes, víriques o fúngiques. Si es realitzen pràctiques poc asèptiques, o no es fan bé les cures
durant el procés de cicatrització.
• Al·lèrgies que l’usuari desconeix que pateix. El contingut de níquel en l’acer quirúrgic 316L és elevat i pot donar
problemes al·lèrgics, així com el níquel contingut en altres aliatges.
• Al·lèrgies al làtex dels guants de l’aplicador o als anestèsics.
• Reactivació d’herpes simple o d’herpes zòster.
• Mala cicatrització o cicatrius hipertròfiques i fins i tot queloides.
Informacions prèvies a la pràctica
• L’època de l’any menys adient per a fer-se un pírcing és l’estiu, per la suor i les pràctiques associades de platja, piscina
i exposició al sol o raigs uva.
• Pensar bé la zona on es vol col·locar el pírcing donat que hi ha llocs amb més o menys riscos
• En cas de proves diagnòstiques, com una ressonància magnètica, haurà de fer-ho constar.
• Si és donant de sang el pírcing limitarà un temps la donació. Igualment ho haurà de fer constar.
• Els dies abans de fer-se el pírcing es recomana no consumir drogues, alcohol, medicaments antiplaquetàris com l’àcid
acetilsalicílic (aspirina ®, etc.), ja que aquests productes poden augmentar el risc d’hemorràgia.
• És preferible no estar en dejú.
Consells per al tractament de la zona afectada
- Rentar-se bé les mans abans de tocar la zona afectada.
- Fer la higiene diària amb sèrum fisiològic i aplicat amb una gasa estèril.
- Aplicar-hi fred sec (els dos primers dies, màxim 5 minuts consecutius).
- Mantenir la zona seca.
- No agredir-la: no rascar-la, ni fregar-la. Si apareix crosta no s’ha de rascar ni treure.
- Evitar cosmètics no específics: cremes, maquillatges, llets netejadores, vaselina, etc.
- Fins que no estigui cicatritzat no banyar-se a la piscina ni a la platja i no utilitzar la sauna.
- Utilitzar roba que no estrenyi a la zona on s’ha fet el pírcing.
En cas de patir malalties o desconèixer el seu historial mèdic ha de consultar el metge.
Si durant el procés de post tractament aparegués qualsevol reacció o alteració ha de consultar el metge.

bottom of page